Regulamin

REGULAMIN
PARAGRAF 1.
Postanowienia ogólne:
1. Sprzedawca:Motita Fashion Aleksandra Aslan Grabina Wola 50 97-318 Czarnocin NIP:7712589636, tel:504791618 email:sklep@shopontop.pl właściciel sklepu internetowego shopontop.pl

2. Kupujący:(zwany również „Klientem”) osoba która ukończyła 18 rok życia,osoba prawna,lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będaca podmiotem dokonującym zakupów w w/w sklepie internetowym.

3.Regulamin: niniejszy dokument zawierający wszystkie definicje prowadzenia sklepu internetowego shopontop.pl oraz zasady dokonywania zakupów.
4.Sklep: serwis internetowy występujący pod domeną:shopontop.pl  za którego pośrednictwem klienci kupują towar.
5.Towar: produkty występujące w sklepie internetowym,z zamierzeniem sprzedaży detalicznej.
6.Zamówienie: oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży za konkretny produkt lub produkty nabyte drogą elektroniczną w sklepie internetowym shopontop.pl
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Regulamin jest ściśle związany z umową sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

Informacje o produktach zawartych w ofercie sklepu są zachętą do dokonania zakupu, co za tym idzie zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art.71 k.c.

Zdjęcia i wszelkie materiały są własnością firmy SHOP ON TOP,bezwzględny zakaz kopiowania i umieszczania w sieci.

PARAGRAF 2
Zasady składania oferty zakupu:
1.Przede wszystkim w celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja regulaminu.
2. Aby zapoznać się z ofertą sklepu nie jest konieczne zakładanie konta.Aby zakupić produkt dostępny w sklepie internetowym shopontop.pl,należy złożyć ofertę kupna wypełniając odpowiedni formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.shopontop.pl bez konieczności rejestracji,podając jedynie dane osobowe i adresowe.

3. Złożenie oferty kupna może również nastąpić w wyniku wykorzystania danych osobowych Kupującego,uzyskanych w wyniku uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji Kupującego w sklepie internetowym shopontop.pl Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.shopontop.pl

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych w trakcie uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wypełnienia formularza rejestracji, o którym mowa w § 2 ust.2
Firma MOTITA FASHION może pozbawić klienta prawa do dokonywania zakupów w sklepie internetowym w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu,gdy podał nieprawdziwe dane,dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub dokonał poczynań niezgodnych z etyką poruszania się w sieci.

5.Po wypełnieniu odpowiedniego formularza i podaniu niezbędnych danych Klient zostanie poinformowany w podsumowaniu złożonego zamówienia o:
-podmiocie zamówienia,
-jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów,w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
-metody płatności jaka została przez niego wybrana
-sposobie dostawy również wedle życzenia
-czasie w jakim przewidywana jest dostawa zamówionego towaru.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia  Umowy sprzedaży z firmą MOTITA FASHION, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje w ciągu 24 godz. wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

6.W wypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego danych sugerujących złożenie pozornego oświadczenia woli, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonej przez niego oferty kupna.

7. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 5 brak potwierdzenia przez Klienta złożenia przez niego oferty kupna najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wezwania do potwierdzenia autentyczności oferty kupna powoduje, że jakiekolwiek oświadczenia Kupującego nie wywołują żadnych skutków prawnych.

8.Złożone zamówienie można anulować tylko w przypadku gdy zamówiona przesyłka  nie została jeszcze wysłana.Konieczny jest wtedy kontakt ze sprzedawcą drogą telefoniczną bądź mailową.

PARAGRAF 3.
Ceny i formy płatności sklepu internetowego:
1.. Ceny produktów podawane są w złotych polskich.

2. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:
a. za pobraniem – płatność przy odbiorze zamówionego towaru.
b. przelew bankowy – wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w treści wiadomości e – mail podając imię,nazwisko i numer zamówienia.
c.Kartą płatniczą-płatność kartą płatniczą adekwatną ze swoim kontem w banku.
d.Płatności elektroniczne Przelewy24 system płatności internetowej.

3. Płatność musi zostać dokonana w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

PARAGRAF 4.
Dostawa zamówionego towaru i termin realizacji zamówienia:
1. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez:
-firmę kurierską -przesyłka kurierska  oraz pocztę polska -paczka pocztowa.
Bez względu na sugerowany czas dostawy firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej zastrzegamy sobie prawo do zakresu czasu dostarczenia przesyłki 1- 3 dni roboczych licząc od :
a.momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem ( paczka wysłana będzie po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym lub mailowym z klientem, potwierdzającym odbiór przesyłki )
b. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w drodze przelewu bankowego
c. od momentu uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia oferty kupna – w przypadkach określonych w § 2 ust.5
d.wysłania przez Klienta Zamówienia, w zależności od dostępności towaru.

Koszty dostawy są uzależnione od sposobu płatności które wyszczególnione są w paragrafie 3 oraz wagi paczki. Dokładnie określone podczas składania zamówienia.
Dostarczenie towaru następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki w innych godzinach.
Potwierdzeniem dla  Klienta postanowień Umowy sprzedaży Towarów jest otrzymany email po złożeniu zamówienia,oraz dołączony paragon do przesyłki zawierającej zakupiony towar.

2. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w § 4 ust. 1 Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem informując go o opóźnieniu oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

3. Odbierając towar w obecności Kuriera,bądź poczty polskiej Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera bądź listonosza lub w inny sposób przyjęty u danego dostawcy
b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.

4. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 7 lit. a – c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

5. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru od dostawcy, skutkującego zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

PARAGRAF 5.
Prawo odstąpienia od umowy:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu ( paragonem) oraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomość e-mail, na adres: sklep@shopontop.pl
b. w formie pisemnej, na adres Aleksandra Aslan ul. Sąsiedzka 72a/46 93-330 Łódź z dopiskiem „zwrot towaru”.

3.Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres:Motita Fashion Aleksandra Aslan Grabina Wola 50 97-318 Czarnocin. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,za wyjątkiem ust.4 Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Za zakup powyżej 200zł. obowiązuje darmowa wysyłka.W razie checi dokonania zwrotu,prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą sklepu , gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru,ponieważ promocja traci prawo do wysyłki darmowej zwrotnej i zostanie naliczona opłata za poniesione przez sklep wcześniejsze koszty wysyłki.

PARAGRAF 6.
Reklamacje:
1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym shopontop.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku ujawnienia wady towaru zakupionego u sprzedawcy,klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Konsumentowi przysługują również uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,udostępnionego przez sprzedawcę  na jednej z podstron sklepu www.shopontop.pl Miejscem odsyłania towarów i złożenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy w ramach procedury reklamacyjnej jest adres siedziby sklepu:SHOP ON TOP   Grabina Wola 50 97-318 Czarnocin .

5. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w szczególności powinno zawierać: nazwę towaru, datę nabycia towaru, opis niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

6.Firma SHOP ON TOP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. Nie podlegają reklamacji: różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.),wszelkiego rodzaju przebarwienia i uszkodzenia mechaniczne (wydarcia, otarcia, inne uszkodzenia mechaniczne oraz niewłaściwe dopasowanie odzieży), a także uszkodzenia mechaniczne zamków błyskawicznych, gum, lycry i elementów ozdobnych, wygoda odzieży, brak lub nieprawidłowa konserwacja odzieży, naturalne zużycie się odzieży.

8.Koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.

PARAGRAF 7.
Wymiana:
1.Firma Shop on Top umożliwia bezpłatną wymianę towaru. Jedyne koszty poniesione przez Klienta to koszty przesyłki.
2. Aby skorzystać z wymiany towaru, należy skontaktować się ze sprzedawcą drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
3.Shop on Top zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej wymiany w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy wymiana zostanie rozpatrzona. Aby przyspieszyć ten proces, prosimy o kontakt telefoniczny.

PARAGRAF 8.
Dokument fiskalny:
1. Ceny produktów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego shopontop.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN).

2. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód zakupu-faktura.

3.Faktura jest niezbędnym dokumentem w przypadku:zwrotu,wymiany czy reklamacji zakupionego towaru,brak faktury zwalnia Sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za w/w następstwa.

PARAGRAF 9.
Przetważanie danych osobowych klienta:
1.Stosownie do brzmienia przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
a. nazwisko i imiona Klienta,
b. adres Klienta
c. adresy elektroniczne Klienta

2. Przetwarzanie danych Klienta w innym celu, aniżeli w rozumieniu ust. 1, wymaga każdorazowej zgody Klienta co do faktu przetwarzania oraz rodzaju danych Klienta będących przedmiotem przetwarzania.

3. Dla potrzeb postępowania reklamacyjnego wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. W celu uzyskania zgody Klienta w przypadku opisanym w ust. 2 – 3 Sprzedawca w treści formularza umieszcza klauzulę o wyrażeniu zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jej zaznaczenie oznacza wyrażenie wyraźnej zgody Klienta w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych w klauzuli. W przypadku innego sposobu składania przez Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący winien wyrazić w tym przedmiocie stosowną pisemną zgodę.

PARAGRAF 10.
Polityka prywatności:
Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. shopontop.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies  podczas samego korzystania z witryny. Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.
Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
1.Statystycznych, w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu
2.Obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści
3.Obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów komputerowych służacych do automatycznego badania zawartości serwisu www)
4.Obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Jednakże zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie shopontop.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Firma MOTITA FASHION oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu.

Postanowienia końcowe:
1. Złożenie oferty kupna towarów prezentowanych w Sklepie internetowym shopontop.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.