KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej
Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone niżej
prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez:
MOTITA FASHION Aleksandra Aslan ul. Rzemieślnicza 35/ Hala S 14 95-030 Rzgów jako właścicielem
sklepu internetowego shopontop.pl
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. są
aktualne poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
MOTITA FASHION Aleksandra Aslan ul. Rzemieślnicza 35/ Hala S 14 95-030 Rzgów jako właścicielem
sklepu internetowego shopontop.pl
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest MOTITA FASHION Aleksandra Aslan ul.
Rzemieślnicza 35/ Hala S 14 95-030 Rzgów NIP:7712589636,
Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się listownie na adres ul. Rzemieślnicza 35/
Hala S 14 95-030 Rzgów, telefonicznie na numer +48504791618 lub e- mailowo na adres:
sklep@shopontop.pl.

1. Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

a) imię i nazwisko;
b) adres;
c) NIP;
d) adres e-mail;
e) numer telefonu
f) nr rachunku bankowego;
g) adres IP.

Administrator Danych nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w
plikach cookies podczas samego korzystania z witryny internetowej . Pliki cookies są wykorzystywane
w następujących celach:
 statystycznych, w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin serwisu;
 obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych
samych treści;
 obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów
komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www);
 obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownika a
naszym serwerem.

Administrator nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych
użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.

2. Wskazane w pkt. 1 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. b Rozporządzenia);
b) rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c) tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w
szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
d) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia);
e) wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

3. Odbiorcą Danych Osobowych są:
a) podmioty prowadzące działalność kurierską;
b) podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową;
c) podmioty współpracujące z Administratorem przy tworzeniu oraz prowadzeniu sklepu
internetowego w zakresie zapewnienia oraz utrzymania odpowiednich aplikacji, zasobów
serwerowych, platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora
Danych;
będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora
Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres, w którym będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z
tytułu umowy sprzedaży, to jest maksymalnie przez lat 10 od wykonania umowy lub wydania
prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń;
b) okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
Administratora Danych;
c) do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach
marketingowych, za wyjątkiem tych danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się w
wykonaniu przepisów prawnych ciążących na Administratorze Danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych
osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia
danych niekompletnych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – za
wyjątkiem tych danych, których przetwarzanie odbywa się w wykonaniu obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze Danych;
h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe,
i) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych
osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z
odpowiednim żądaniem.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest
warunkiem zawarcia z umowy sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep
internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z
sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych
znajdujący się na stronie internetowej : shopontop.pl